TÊN SẢN PHẨM CÔNG THỨC DẠNG CÔNG THỨC NỀN
ARTUS-B B: 11% Lỏng Thông thường
BLOOMTOP N: 6%; P2O5: 18%; B: 1%; Mo: 1% Lỏng Thông thường
LEOT-Fe Fe: 7% Lỏng Thông thường
MARCUS-Mn Mn: 7% Lỏng Thông thường
MATURA-K K2O: 16%; B: 0,2% Lỏng Thông thường
ORTIS-CaB N: 10%; CaO: 12%; B: 0,2% Lỏng Thông thường
RAPTOR-TE B: 0,1% (Bore ethanolamine);
Cu: 0,2%; Fe: 3%; Mn: 0,5%; Mo: 0,1%; Zn: 0,5%;
Lỏng Thông thường
SALBLOK CaO: 14% Lỏng Thông thường
TORON-Zn Zn: 8% Lỏng Thông thường

Để biết thêm chi tiết, Vui lòng liên hệ chúng tôi >